Приватне акціонерне товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - головний виробничий актив корпорації «Богдан». Після об’єднання виробничих майданчиків у 2009 році - «Богдан Моторс» став чи не найбільшим автовиробником в Україні. Сьогодні ми маємо найсучасніші в Україні підприємства з повномасштабного виробництва легкових автомобілів в місті Черкаси, автобусне та тролейбусне виробництво в Луцьку, виробничі потужності зі складання вантажівок та підприємства с гарантійного та сервісного обслуговування автотранспортних засобів всіх типів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (код ЄДРПОУ: - 05808592)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» березня 2018 року о 11:00 годині в м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості Товариства за наступними кредитними договорами, укладеними між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (надалі -АТ «Укрексімбанк»): за кредитним договором №151109К21 від 01.07.2009, за кредитним договором №151108K73 від 31.12.2008, за кредитним договором №151109K11 від 30.04.2009 (разом надалі – Кредитні договори) та заборгованістю за облігаціями серії «В», емітованими Товариством, шляхом укладання між АТ «Укрексімбанк» та Товариством Договору новації (далі – «Договір новації-1»). Укладання, в забезпечення виконання Товариством зобов’язань за Договором новації-1 договорів наступної застави /іпотеки майна або внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну заставу /іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину). Укладення, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» перед АТ «Укрексімбанк» за Договором новації-2, що має бути укладений між ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «Укрексімбанк» договору поруки (далі «Договір поруки -1»).

3. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-1, договорів наступної застави / іпотеки або на внесення змін до існуючих договорів застави / іпотеки майна, Договору поруки-1 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 1. Умови реструктуризації АТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

4. Здійснення реструктуризації кредитної заборгованості ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за кредитним договором №15305K17 від 29.09.2005 (надалі – Кредитний договір), шляхом укладання між АТ «Укрексімбанк» та ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Договору новації-2. Укладання, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2 укладання договорів наступної застави або внесення змін до існуючих договорів застави, яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Кредитним договором (перелік майна, що передається в наступну заставу буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину) Укладення, в забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк» за Договором новації-1 договору поруки (далі «Договір поруки -2»).

5. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2, договорів наступної застави або на внесення змін до існуючих договорів застави, Договору поруки- 2 на умовах за розсудом підписанта та на умовах наведених в додатку «Додаток 2. Умови реструктуризації ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

6. Надати повноваження Директору ДП «АСЗ №1» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Писаному Д.Г. або за його дорученням іншій особі на укладання з АТ «Укрексімбанк» на умовах за розсудом підписанта договору поруки, в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за Договором новації-1, та договору поруки, в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації -2.

7. Погодити укладення Дочірнім підприємством "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН", в забезпечення виконання зобов’язань ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» за Договором новації-2, наступної іпотеки майна або на внесення змін до існуючого договору іпотеки , яке на цей час виступає в якості забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитними договорами (перелік майна, що передається в наступну іпотеку буде викладений у відповідному додатку до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та становитиме його невід’ємну складову частину). Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. на надання повноважень директору Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" або іншій особі за дорученням директора Дочірнього підприємства "АВТОБУСНИЙ ЗАВОД "БОГДАН" на укладання з АТ «Укрексімбанк», на умовах за розсудом підписанта, договору наступної іпотеки, а після укладення вказаного договору на укладення договору про розірвання первинного іпотечного договору.

8. Надання повноваження Генеральному директору Товариства Старосуду В.М. або, за його дорученням іншій особі після укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-1 та договорів наступної застави / іпотеки укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів застави /іпотеки.

9. Надання повноважень Директору ДП «АСЗ №2» АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» Шевелю О.В. або, за його дорученням, іншій особі після укладання з АТ «Укрексімбанк» Договору новації-2 та договорів наступної застави укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про розірвання всіх первинних договорів застави.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28 лютого 2018 року.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «06» березня 2018 року з 10:00 години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, а також проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, кім.366 у робочі дні з 09:30 години до 16:00 години. Акціонери мають змогу ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів в день проведення зборів у місці проведення зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор. Відповідно до рішення Наглядової ради товариства та у відповідності з ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bogdan.ua/

Телефон для довідок 044 351 77 58

Проект рішення до питань порядку денного загальних зборів акціонерів